2Q板子通过网线连接电脑不成功

2Q的板子网线连接到电脑没反应,2块都是,dhcp 也是开启的
 778 root      1160 S    /usr/sbin/odhcpd
 1144 root      1360 S    udhcpc -p /var/run/udhcpc-wlan0.pid -s /lib/netifd/d
 
那些地方的配置要改变吗?
已邀请:

xzmu - 10w

赞同来自:

2q的底板拍个照看看

贵和 - 90后开发

赞同来自:

用的就是2p的底板啊
 

xzmu - 10w

赞同来自:

那就对了,2P的底板是需要改造过才能在2Q上用的,要不然网口用不了

贵和 - 90后开发

赞同来自:

哪里有说明,wiki上没看到?

要回复问题请先登录注册