list

list

ADLIST说明

软件cnzhuhai 发表了文章 • 0 个评论 • 729 次浏览 • 2016-08-19 10:20 • 来自相关话题

Redis大婶的Adlist 相对Linux 内核链表,有点好处是,它多了几个API,可以用。 一个是 链表长度。 一个是 可以指定对比的回调函数。方便查找元素。 我加了一个方法,清空整个链表,但是不清空头指针,即与listRelease不同。 ...
查看更多

ADLIST说明

软件cnzhuhai 发表了文章 • 0 个评论 • 729 次浏览 • 2016-08-19 10:20 • 来自相关话题

Redis大婶的Adlist 相对Linux 内核链表,有点好处是,它多了几个API,可以用。 一个是 链表长度。 一个是 可以指定对比的回调函数。方便查找元素。 我加了一个方法,清空整个链表,但是不清空头指针,即与listRelease不同。 ...
查看更多